Условия за членство

АНКЕТНА КАРТА

Към молбата за членство в Б С М В О
/съгласно гл. III, т. 1.4 от Устава на БСМВО/

1. Име:..................................................................................................................

2. Фирма:..................................... Ф. Дело № ................................................

3. Адрес:..............................................................................................................

4. Тел./факс:................................ Мобилен:.............e-mail :........................

5. Откога предлагате митническо обслужване?...................................

6. Основната дейност на Фирмата/Физическото лице е митническо и външнотърговско обслужване: Да [ ] Не [ ]
/Доказва се с Декларация от Управителя на фирмата съгласно гл. III, т. 1.3.2 от Устава/.

7. Във връзка с подобряване и облекчаване външнотърговския режим, моля, посочете какво съдействие можете да окажете за оптимизиране нормативната база в Република България.....................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Моля, посочете Ваши клиенти, които ползват услугите Ви и биха поръчителствали за Вас при приемането Ви в БСМВО:

Фирма

Лице за контакт

Телефон

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Секретариат на БСМВО
гр. София, 1113, ул. Антон Чехов 37

Тел. / факс: 02 8731103 | Моб. тел.: 089 8649525
Имейл: bsmvo@bsmvo.com

Иван Стойнов
Секретар на БСМВО