УСТАВ
НА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА МИТНИЧЕСКО И
ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирмите и лицата, извършващи митническо и външнотърговско обслужване, обединявайки усилията си за представляване на своите общи интереси, за повишаване на професионалното си равнище и за подобряване състоянието на митническите и външнотърговските услуги, предлагани на производителите и търговците, извършващи стопанска дейност в Република България, основават СЪЮЗ.

І. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СЪЩНОСТ

1. Наименованието на Съюза е - Български съюз за митническо и външнотърговско обслужване, наричан за краткост "БСМВО".

2. Седалището и адресът на управление на БСМВО е: гр.София, район "Изгрев", ул."Незабравка" № 25.

3. БСМВО е браншови съюз - доброволна, независима, неполитическа, отворена и демократична професионална организация, обединяваща юридически и физически лица, извършващи митническо и външнотърговско агенство, работещи на територията на Република България.

4. В редовете си БСМВО обединява всички, които добросъвестно и в съответствие с действуващите закони предоставят митнически и външнотърговски услуги и отговарят на условията за изпълняване на дейността, без оглед на тяхната националност, политическа принадлежност, вероизповедание, раса, пол и вид на капитала /държавен, частен, национален, чуждестранен и т.н./.

5. БСМВО се учредява за неопределен срок.

6. БСМВО осъществява дейността си в съответствие с българското законодателство. От деня на съдебната регистрация е юридическо лице с нестопанска цел.

2

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

1. БСМВО си поставя следните цели:

1.1. Да защитава и представлява в частна полза интересите на своите членове.

1.2. Да съдействува за повишаване на митническо-административната култура в стопанските среди и за подобряване качеството на митническото и външнотърговско обслужване.

1.3. Да представлява общата позиция на фирмите - членове на БСМВО, извършващи митническо и външнотърговско обслужване в Република България и да осъществява пряка връзка със съответните държавни органи, организации и институции.

1.4. Да формира с участието на своите членове обща позиция при разработване и обсъждане на проекти за законови и подзаконови актове, свързани с митническото и външнотърговското обслужване.

1.5. Да осъществява контакти с други подобни съюзи или асоциации в страната и в чужбина.

1.6. Да съдействува за изграждане на етични, лоялни и коректни отношения между лицата, извършващи митническо и външнотърговско обслужване на територията на Република България в съответствие с Етичния кодекс на БСМВО.

1.7. Да съдействува за обучението и повишаването на квалификацията на членовете на БСМВО.

1.8. Да популяризира дейността на БСМВО и разпространява информация за услугите, предлагани от неговите членове.

2. Постигането на целите си Съюзът обезпечава чрез:

2.1. Създаване на контакт между членовете, спомоществувателите и съмишлениците, обединявайки финансовите, информационните и организационните им възможности.

2.2. Провеждане на конференции, семинари и симпозиуми.

3

2.3. Изграждане на експертни и консултантски звена при необходимост за задоволяване нуждите от компетентно професионално съдействие.

2.4. Създаване на контакти с местни и чуждестранни органи и организации за обмяна на опит и информация в областта на митническото и външнотърговско обслужване.


ІІІ. ЧЛЕНСТВО

1. Членове на Съюза могат да бъдат:

1.1. Дееспособни физически лица - български граждани, извършващи добросъвестно митническо и външнотърговско обслужване в съответствие с българското законодателство.

1.2. Български юридически лица /ЮЛ/ и физически лица /ФЛ/, регистрирани по ТЗ, извършващи митническо и външнотърговско обслужване, в съответствие с българското законодателство.

1.3. В БСМВО могат да членуват фирми и физически лица, регистрирани по ТЗ, извършващи митническо и външнотърговско обслужване.

1.3.1. За членове на БСМВО могат да бъдат приемани само лицензирани за МА физически лица, нерегистрирани по ТЗ.

1.4. Нов член на БСМВО се приема от Управителния съвет на присъствено заседание по писмена молба на кандидата до УС на Съюза, попълнена анкетна карта, удостоверение за актуално състояние на фирмата, декларация, че приема Устава и Етичния кодекс на БСМВО, депозитна такса, равна на встъпителната вноска.

1.5. Новоприетите членове се представят на първото заседание на Общото събрание на БСМВО.

1.6. Документ за членство е годишния Сертификат на БСМВО.

1.7. Кандидатът или упълномощено от него лице задължително присъства на заседанието на Управителния съвет, на което се разглежда молбата му за членство в БСМВО.

4

2. Всички членове на Съюза приемат да спазват действащите нормативни актове, Устава на БСМВО и Етичния кодекс.

3. Нарушаването на настоящия Устав и Етичния кодекс от членовете на Съюза се санкционира с изключване от Съюза.

4. Всеки член може да прекрати членството си с писмено заявление до УС на Съюза. Направените до този момент вноски не подлежат на връщане и наложените санкции за нарушения на Устава, направени преди прекратяването се считат за валидни.

5. Членският внос се заплаща на две равни вноски - до 31 Януари и до15 Юни на текущата година. При неплащане, считано от 1 Юли членът на Съюза се изключва.

6. Членството може да се прекрати:

А. Чрез изключване по решение на Общото събрание, ако член на Съюза:

6.1. Е допуснал грубо нарушаване на Етичния кодекс, интересите на клиентите си, нарушил е търговската тайна или е създал условия за това.

6.2. Извършва нелоялна конкуренция спрямо други членове на БСМВО.

6.3. При постъпили сигнали за нарушаване на законодателството, Устава и Етичния кодекс на БСМВО, в рамките на десет дни Комисията по етика проучва ситуацията и излиза със становище и предложение пред Управителния и Контролния съвет. Становището се свежда до знанието на всички членове на БСМВО. ОС взема решение на първото си заседание.

6.4. Нарушава грубо и системно законите на Република България.

Б. С едностранно волеизявление по реда на глава III т. 4, при смърт или поставяне под пълно запрещение, когато членът на Съюза е ФЛ, респективно с прекратяване на ЮЛ и ФЛ, регистрирано по ТЗ.

6.5. При прекратяване на членството в Съюза, членът е длъжен да върне сертификата. Ползването на запазения знак на БСМВО след прекратяване на членството не се разрешава.

7. При напускане или изключване на членове, същите нямат право на дял от имуществото на Съюза и не се освобождават от изпълнението на финансовите им задължения към Съюза, възникнали към момента на членственото им правоотношение с ЮЛ.

5

8. Допуска се замразяване на членството за една календарна година. Искането се разглежда от Общото събрание. Съответният член подава молба.


ІV. СЕКЦИИ И РАБОТНИ ГРУПИ

1. В рамките на Съюза членовете му могат да създават комисии, секции или работни групи по направления. Комисиите, Секциите или Работните групи могат да бъдат временни и постоянни.

2. Структурите, статутът и функциите на постоянните комисии, секции и работни групи се определят от Общото събрание, а на временните - от Управителния съвет.

3. Работната структура на БСМВО има регионални, областни и териториални представители:

- регионалните представители са в градовете, където има районни митнически дирекции;

- областните представители са в областните центрове;

- териториалните представители са в другите населени места.


V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

1. Органи на БСМВО са:

1.1. Общо събрание.

1.2. Управителен съвет.

6

1.3. Председател.

1.4. Контролен съвет.

1.5. Комисия по етика


VІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ

1. Общото събрание е върховен орган на БСМВО. То се състои от всички членове на Съюза. Действителните членове – юридически и физически лица, регистрирани по ТЗ, се представляват в ОС от лицата, които ги представляват по съдебна регистрация или от изрично упълномощено с пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.

2. Действителните членове - физически лица, нерегистрирани по ТЗ не могат да бъдат представлявани.

3. Извънредно общо събрание се свиква от Управителния съвет по негово решение, по решение на Контролния съвет или по искане на 1/3 от членовете чрез писмена покана.

4. Общото събрание се свиква от УС чрез писмена покана, отправена до всички членове на Съюза десет дни преди определената дата. В поканата се вписва датата, часа, мястото на провеждане на събранието и неговия дневен ред при спазване правилата на чл. 26, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

5. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове (50%+1). При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно проведено, независимо от броя на присъстващите членове.

6. В Общото събрание всеки член има право на един глас.

7. Общото събрание:

7.1. Изменя и допълва Устава.

7

7.2. Приема отчета на Управителния и Контролния съвет за предходната година, приема план - програмата и бюджета за следващата година.

7.3. Избира Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия по етика и Председател измежду членовете на Съюза като:

7.3.1. Определя броя на членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по етика.

7.3.2. Избира Председател на Съюза, който по право е Председател на Управителния съвет.

7.3.3. Избира Председател на Контролния съвет и на Комисията по етика.

7.3.4. Освобождава членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по етика.

7.3.5. Определя мандата на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по етика.

7.3.6. При напускане на председател или член на УС или КС преди изтичане на срока, за който е избран, УС насрочва ОС в 14 дневен срок от датата на постъпване на уведомлението.

7.4. Налага санкции на членовете на Съюза.

7.5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Съюза.

8. Решенията на Общото събрание на Съюза се вземат при мнозинство, както следва:

8.1. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновенно мнозинство (50%+1) от присъстващите, освен когато с този Устав или закон е предвидено друго.

8.2. Решенията на Общото събрание за изменение на Устава, за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго, респективно преобразуването му, се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите, но не по-малко от 50 % + 1 от общия брой на членовете.

9. Предложенията за гласуване могат да се правят устно или писмено - явно или тайно, според решенията на Общото Събрание.

8

10. За проведените Общи събрания се съставят протоколи, които се подписват от председателствуващия събранието и секретар и в 14 -дневен срок от датата на събранието се изпращат на всички членове на Съюза.


VІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Управителният съвет се избира от Общото събрание за определен срок, но не повече от четири години.

2. Управителният съвет се състои от председател и четен брой членове.

2.1. Членовете на Управителния съвет се избират измежду лицата, действителни членове на съюза.

3. Управителният съвет ръководи дейността на Съюза между две Общи събрания.

4. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

5. Управителният съвет изработва Правилник за работата си и информира всички членове на Съюза за него.

6. Управителният съвет приема нови членове на присъствено заседание след допитване до всички редовни членове на БСМВО.

7. По неотложни въпроси Управителният съвет може да взема решения неприсъствено по телефон, факс, електронна поща или друг подходящ начин. В този случай неприсъствувалият член на УС е длъжен да изрази становището си писмено и същото да се приложи към протокола. Последният следва да бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

8. Членовете на Управителния съвет не могат да преотстъпват правата си и да бъдат представлявани.

9. Управителният съвет отчита дейността си пред Общото събрание на редовно заседание веднъж годишно.

10. Управителният съвет се задължава да информира членовете на Съюза за своите решения в 14 дневен срок от приемането им.

9

11. Управителният съвет приема щата, назначава и освобождава необходимите щатни специалисти.

12. Управителният съвет решава всички останали въпроси извън тези, които са от компетентността на ОС.

13. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство.

VIII. ПРЕДСЕДАТЕЛ

1. Председателят се избира от Общото събрание за срок не по-дълъг от четири години.

2. Председателят представлява Съюза.

3. Председателят свиква заседания на Управителния съвет не по-малко от три пъти годишно.

4. Председателят ръководи заседанията на Управителния съвет съгласно приетия Правилник за работата на УС.

5. Председателят информира Управителния съвет за своята дейност и резултатите от нея.

6. Председателят може да сключва договори от името и за сметка на Съюза след като за същото има решение на УС.

7. Председателят организира и ръководи оперативната отчетност на Съюза и осигурява стопанисването на имуществото.


ІХ. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

1. Контролният съвет се избира от Общото събрание с правомощия за не повече от четири години.

10

2. Контролният съвет се състои от Председател и четен брой членове.

2.1. Членовете на Контролния съвет се избират измежду лицата, действителни членове на съюза.

3. Контролният съвет се свиква от Председателя му не по-малко от два пъти годишно.

4. Контролният съвет упражнява контрол върху Управителния съвет във връзка с финансовата му дейност и изпълнението на решенията на Общото събрание.

5. Контролният съвет провежда контрол без това да пречи на работата на Управителния съвет и докладва за това пред Общото събрание.

6. Членовете на Контролния съвет имат право да бъдат уведомявани и да присъствуват на заседанията на Управителния съвет.

7. Контролният съвет изработва Правилник за работата си и инфрмира всички членове на Съюза за него.


Х. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

1. Комисията по етика се избира за мандата на органите на управление

2. Комисията по етика се състои от Председател и четен брой членове.

3. Комисията по етика следи за спазването на Етичния кодекс на БСМВО. За дейността си Комисията по етика се отчита пред Общото събрание.

4. Членовете на Комисията по етика имат право да бъдат уведомявани и да присъстват на заседанията на Управителния съвет на БСМВО.

5. Управителният съвет на БСМВО изработва Правилник за дейността на Комисията по етика, който се приема от Общото събрание на БСМВО.


XI. СРЕДСТВА НА БСМВО

1. Средствата на Съюза се набират от встъпителни вноски, годишен членски внос, допълнителни вноски и дарения.

11

2. Размерът на встъпителната вноска, на годишния членски внос и допълнителните вноски се определят от Общото събрание.

3. Членският внос се внася в Съюза за всяка текуща година по начин, определен от ОС.

4. Съюзът може да притежава движимо и недвижимо имущество от всякакъв вид, съобразно нормите на Закона.


ХІI. ФОНДОВЕ

1. Фондовете, както и всички специални придобивки на Съюза се управляват по отделни правилници, които се изготвят от УС и се приемат от Общото събрание.


ХІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪЮЗА

1. Съюзът се прекратява:

1.1. По решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите, но не по-малко от 50%+1 от общия брой на членовете.

1.2. По решение на Окръжния съд по седалище на ЮЛ, когато същото не е учредено по предвидения за това законов ред, в случай, че извършваната от него дейност противоречи на закона, обществения ред или добрите нрави и когато ЮЛ е обявено в несъстоятелност.

2. Досежно начина на прекратяване на Съюза, респективно ликвидацията му се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и тези на ТЗ. Ликвидацията се извършва от УС според разпоредбата на чл. 14 от ЗЮЛНЦ.


ХІV. ОБЩИ ПОЛОЖЕННИЯ

1. Печатът на " БСМВО " е кръгъл с надпис "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА МИТНИЧЕСКО И ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБСЛУЖВАНЕ ".

2. Първата работна година на " БСМВО " започва от датата на съдебната регистрация на Съюза и приключва на 31.12.1996 год. Следващите работни години съвпадат с календарните години.

За неуредените с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.